در این بخش به چگونگی دسته بندی های نقشه و راهنمای استفاده از برخی از انها می پردازیم.